1. Definities

 • De ‘Klant’: fysieke of rechtspersoon die van de diensten van Blown Away gebruik wenst te maken.
 • De ‘Offerte’: Het document met al haar bijlagen, waarin de diensten die Blown Away voorstelt aan de Klant worden beschreven, met financiële en eventueel ook van deze Algemene Voorwaarden afwijkende, voorwaarden
 • De ‘Opdracht’, ook wel ‘project’ genoemd: het geheel van diensten aangeboden door Blown Away zoals omschreven in de door Blown Away opgemaakte Offerte. Bij het ontbreken van een Offerte is de opdracht het geheel aan diensten uitgevoerd door Blown Away op vraag van de Klant.
 • Blown Away en de Klant kunnen individueel ‘Partij’ en gezamenlijk ‘Partijen’ genoemd worden.

 

2. Toepassingsgebied

 • Alle offertes en overeenkomsten in verband met het leveren van diensten door Blown Away CV, Collegebaan 10 te 9090 Melle (BE0683.965.212), ‘Blown Away’, vallen onder de hierna vermelde ‘Algemene Voorwaarden’.
 • De ondertekening van de Offerte of de overeenkomst of de aanvang van de opdracht door Blown Away geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant.
 • Blown Away heeft het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht voor de Klant van zodra deze werden meegedeeld.
 • De algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, zelfs niet als deze bepalingen stellen dat zij als enige gelden.

 

3. Positieve impact creëren

 • Blown Away zal voor elke Offerte aanvraag vrijblijvend een voorstel uitwerken. Dit engagement is echter beperkt tot maximaal zes werkuren. Indien dit echter meer tijd in beslag neemt, wordt hiervoor een vergoeding van honderd euro/uur gerekend. Dit wordt ook altijd voor aanvang van het opmaken van de Offerte, mondeling meegedeeld aan de Klant indien dit het geval is. Vanuit ons #pruposedriven communicatie verhaal, willen wij zoveel mogelijk positieve impact creëren en bijdragen aan onze maatschappij of aan die organisatie, die mensengroep die ons raakt en ons het meeste nodig heeft. Daarom engageren wij ons om de hiervoor aangerekende kosten integraal door te storten naar een #goeddoel dat ook telkens aan de nog-niet-Klant gecommuniceerd wordt. Mooie win-win voor beide partijen dus.
 • Indien de Klant definitief en onherroepelijk zijn of haar opdracht toekent aan Blown Away, vervalt deze precontractuele vergoeding uiteraard.
 • Indien de Klant niet met Blown Away wenst te werken, dan beperkt het engagement van de Klant zich tot het betalen van bovenvermelde vergoeding. De Klant heeft nooit het recht de voorgestelde ideeën, concepten en/of strategieën te gebruiken op gelijk welk moment of manier. Indien de Klant dit echter toch doet, wordt een vergoeding gelijk aan 50% van de voorgestelde kostprijs aangerekend door Blown Away.
 • Elke Offerte heeft een geldigheidsduur van 45 kalenderdagen, tenzij anders meegedeeld op de Offerte.

 

4. Rechten en plichten

 • U werkt met ons en wij, Blown Away, zullen altijd het beste van onszelf geven, dat beloven wij plechtig. Wij zullen er dan ook alles aan doen om jou, de Klant, met onze ideeën en realisaties, in positieve zin “omver te blazen”.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Algemene Voorwaarden of in de Offerte, zijn de verbintenissen van Blown Away middelenverbintenissen, die geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht stellen.
 • De eventuele vooropgestelde opleveringsdatum van een opdracht, wordt bij wijze van inlichting meegegeven en is niet bindend.
 • Blown Away bevestigt over de vereiste knowhow en ervaring te beschikken om een perfecte uitvoering van de diensten te kunnen verzekeren. Blown Away zal enkel werken met medewerkers en/of zelfstandige onderaannemers die over de gepaste kennis en ervaring beschikken om een succesvol product af te leveren.
 • De Klant zal alle bijstand, informatie en materialen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, binnen de afgesproken tijd overmaken aan Blown Away.
 • Opmerkingen over de aard en de omvang van de producten en/of diensten van Blown Away dienen – op straffe van verval van ieder recht – door de Klant per e-mail te worden gemeld, uiterlijk binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek door de Klant.
 • Wijzigingen – annulatie: Blown Away  behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen, en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de Klant houdt in dat hij hiervoor alle consequenties ook zelf draagt.

 

5. Duur en einde samenwerking

 • De overeenkomst wordt aangegaan, hetzij voor een bepaalde periode, hetzij voor een bepaalde opdracht of project en neemt een aanvang op een datum of moment bepaald in de Offerte. Indien deze niet werd gespecifieerd in de Offerte, dan neemt de overeenkomst een aanvang op het ogenblik waarop het voorschot door de Klant werd voldaan, of op het ogenblik waarop de eerste dienst werd verleend aan de Klant, bij gebreke aan de vereiste van een voorschot.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de realisatie van een project en eindigt bij de oplevering van dit project.
 • De Partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de correcte uitvoering van de Opdracht aan de andere Partij te melden. Indien een Partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere Partij binnen de vijf werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig werkdagen, dan zullen de partijen overleg plegen met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst.
 • De Klant is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen of te beëindigen zonder reden, mits betaling van een opzegvergoeding die wordt berekend als volgt: (a) voor diensten met eenheidsprijs: een vergoeding gelijk aan de diensten tijdens de opzegtermijn of (b) voor diensten met een vaste projectprijs: 50% van het saldo van de in de Offerte voorziene prijs.
 • Blown Away is gerechtigd de overeenkomst op elk ogenblik op te zeggen per aangetekend schrijven met een opzegtermijn van één maand.
 • Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.

 

6. Betalingsmodaliteiten

 • Blown Away zal haar diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten vermeld in de Offerte.
 • Alle door Blown Away vermelde prijzen zijn indicatief, in Euro, exclusief BTW, andere belastingen en heffingen.
 • De facturen zijn netto contant betaalbaar op vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij aanvaarding van de Offerte door de Klant of bij aanvang van de uitvoering van de Opdracht zal Blown Away een voorschotschotfactuur van 30% van de in de Offerte vermelde prijs mogen opmaken.
 • Bij gebrek aan betaling door de Klant uiterlijk op vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van Blown Away om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door Blown Away gemaakte inningskosten ten einde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.
 • Elke klacht betreffende een factuur moet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan Blown Away worden bezorgd. Na deze periode wordt geen rekening meer gehouden met enige claim hieromtrent. Een klacht kan in geen enkel geval de opschorting van de betaling rechtvaardigen.
 • De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 • Bij niet of laattijdige betaling heeft Blown Away het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag verkregen is.

 

7. Garanties en aansprakelijkheid

 • Blown Away kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van bewezen bedrog, fraude, zware of opzettelijke fout.
 • In dat geval is de totale aansprakelijkheid van Blown Away voor de schade, die zou ontstaan zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht, ten allen tijde beperkt tot maximaal de prijs die Blown Away heeft ontvangen voor de uitvoering van die opdracht waaruit of naar aanleiding waarvan de schade zou zijn ontstaan of de dekking verleend door de verzekering beroepsaansprakelijkheid van Blown Away.
 • De Klant vrijwaart Blown Away van alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
 • Blown Away is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van goodwill, verlies van een kans, verlies of beschadiging van gegevens.
 • Onder alle omstandigheden dient de Klant na de vaststelling van eventuele schade Blown Away onverwijld in gebreke te stellen, bij ontstentenis waarvan hij geacht zal worden volledig afstand te doen van elk vorderingsrecht lastens Blown Away. De ingebrekestelling moet een zo volledig mogelijke omschrijving van de beweerde schade omvatten, zodat Blown Away gepast kan reageren. In elk geval verliest de Klant elk vorderingsrecht lastens Blown Away indien hij nagelaten heeft om (a) de schade onmiddellijk , nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, (b) te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of (c) alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan Blown Away te bezorgen.

 

8. Intellectuele eigendom

Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders vermeld, gelden volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten:

 • Op het ogenblik dat de Klant de factuur met betrekking tot de Opdracht volledig heeft betaald, draagt Blown Away alle vermogensrechten op de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de Opdracht, over aan de Klant. Deze overdracht geldt voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de hele wereld.
 • Door deze overdracht van de auteursrechten op de Opdracht, verwerft de Klant het recht om in het kader van haar activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
  (a) Het recht de Opdracht te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers;
  (b) Het recht de Opdracht te verspreiden en mee te delen aan het publiek door alle technieken, met inbegrip van kabel, satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken;
  (c) Het recht de Opdracht te (laten) vertalen in alle mogelijke talen;
  (d) Het recht de Opdracht te (laten) bewerken of wijzigen met alle mogelijke technieken;
 • De vergoeding voor de overdracht van de hiervoor bepaalde vermogensrechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de Opdracht.
 • Blown Away zal van de natuurlijke personen die de Opdracht tot stand brengen, de nodige rechten op het Werk verwerven zodat Blown Away haar verbintenissen van dit artikel ten aanzien van de Klant kan nakomen.
 • De natuurlijke persoon die de Opdracht tot stand heeft gebracht, behoudt het recht om desbetreffende Opdracht te gebruiken voor eigen promotie.
 • Alle aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van Blown Away, totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is, voor de in de opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werken, met inbegrip van invordering, volledig zijn voldaan.
 • De intellectuele eigendomsrechten van Blown Away op materialen en werken die (a) bestonden vóór aanvangsdatum (of verbeteringen of afgeleiden zijn van voorafbestaande materialen en werken) of (b) onafhankelijk van de Opdracht, ontwikkeld werden door Blown Away, blijven eigendom van Blown Away (tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen).

 

9. Ons engagement: vertrouwelijke informatie blijft vertrouwelijk bij ons

 • De Partijen verbinden er zich toe om alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen, tenzij voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en op voorwaarde dat deze derden verbonden worden tot vertrouwelijkheidsverplichtingen die substantieel gelijkwaardig zijn aan deze vervat in deze Algemene Voorwaarden. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze enkel gebruiken als een goede huisvader en in de context van de Opdracht.

 

10. Algemene bepalingen

 • De geldigheid van de Algemene Voorwaarden of de Offerte wordt niet aangetast door de nietigheid van een of meerdere van hun clausules. De Partijen verbinden er zich toe, de clausule die nietig wordt verklaard, te vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk het economisch doel benadert van de nietig verklaarde clausule.
 • Het niet-opeisen van een recht of het niet-toepassen van een sanctie door een van de Partijen houdt geenszins afstand van recht in.
 • De titels zijn louter informatief.
 • Blown Away  is gerechtigd de overeenkomst als referentie te gebruiken.
 • Blown Away  mag haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant overdragen. Blown Away  mag zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant onderaannemers aanstellen voor de uitvoering van de diensten, met dien verstande evenwel dat Blown Away  volledig aansprakelijk blijft voor de uitvoering van de diensten door deze onderaannemers.
 • Blown Away  is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit overmacht, waaronder een pandemie, oorlog, terrorisme, aanslagen, staking, overheidsmaatregelen, sociale conflicten, ongevallen, brand, overstromingen en telecommunicatiestoringen. De Partijen zullen te goeder trouw overleggen op welke wijze zij de gevolgen van deze overmacht zullen opvangen.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

 • Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze overeenkomst.
 • Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie ervan dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van het arrondissement Gent.
 • De consument kan steeds een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).